Hakkımızda


Eno4 Bütüncül Eğitim Modeli


Yaşadığımız çağda toplumlarda en çok ihtiyaç duyulan “Başarılı İyi İnsan” yetiştirme hedefini merkeze koyarak uzman ekiplerle yıllarca süren titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkan özgün, milli ve yerli bir modeldir. Akademik eğitim, dil eğitimi, karakter ve beceri eğitimi altında 4 boyuttan oluşan modelimizin geliştirme ve ölçme süreçleri tamamlanmış olup, okullarımızda uygulamaya koyularak kazanım çıktıları elde edilmeye başlanmıştır.

Tüm çalışmalarımızın nihai hedefinde; akademik yönden başarılı, yabancı dil kullanma becerileri gelişmiş, bilime ve kültüre tutkulu, sağlam karakterli, yaşam becerileri gelişmiş ve 21.yy becerilerini taşıyan güzel ahlaklı “Başarılı İyi İnsan” yetiştirmek vardır.

İşte tam bu noktadan hareketle modelin bütünsel olarak uygulanabilmesi ve güzel insan yetiştirme sanatının yöntemini öğreten eğitim kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu eğitim kitapları, kılavuz kitaplar, hikayeler ve eğitim araç gereçlerini yayıncı kuruluşumuz olan ANDEVA EĞİTİM YAYINLARI aracılığıyla basmakta ve kamuoyuyla paylaşmaktayız.

Yine bu süreçte kamuoyuna ürünlerimizi daha hızlı ulaştırmak üzere e-ticaret sitemiz www.eno4store.com adresiyle hizmete sunulmuştur.

E-ticaret sitemiz aracılığıyla sizlere eğitim ve kılavuz uygulama kitapları yanı sıra eğitici hikaye kitapları ve farklı eğitici materyaller ile çocuklarınızın “GÜZEL İNSAN” olarak yetişmesinin anahtarını sunuyoruz.

Güvenilir bilgi ve beceri kazandıran, değerlerimiz ve kültürümüzden beslenen, çocuklarımızın zihinsel, düşünsel, duygu ve becerilerini geliştiren, etik ve ahlaki değerleri önemseyen hikayelerimizde sizde kendinizden ve çocukluğunuzdan izler bulacaksınız.


Eno4 bütüncül eğitim modeli ile akademik başarısı yüksek, yabancı dil kullanma becerileri gelişmiş, bilime sevdalı-kültüre meraklı karakterli, yaşam becerileri gelişmiş ve 21. yy becerilerini taşıyan güzel ahlaklı "iyi insan" yetiştirilir.


                                   Eno4 Bütüncül Eğitim Modeli Nasıl Uygulanır?


Akademik Eğitim

ENO4 bütüncül Eğitim Modeli'nin bileşenlerinden biri akademik eğitimdir. Akademik eğitim ile anaokulundan liseye bilimsel düşünme ve çalışma disiplini kazandırılır. Öğrenciler, hayalindeki meslek için hazırlanır ve istedikleri en iyi üniversitelerin kapısı açılır.

ENO4 Bütüncül Eğitim Modeli ile öğrenciler, anaokulundan-ilkokula, ilkokuldan-ortaokula, ortaokuldan-liseye nihai olarak üniversite ve hayata hazırlanır.

Her öğrenci özgündür, biriciktir ve özeldir. Akademik eğitim; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine, bireysel farklılıklarına, öğrenme biçimine, öğrenme hızına göre düzenlenir. ENO4 Bütüncül Eğitim Modeline göre öğrenmenin ön koşulu; merak, ilgi, ihtiyaç, dikkat, sevgi ve tutkudur.

ENO4 Bütüncül Eğitim Modeli ile her öğrencinin ihtiyaç ve beklentileri önceden belirlenir. Bu ihtiyaç ve beklentiler göz önünde bulundurularak eğitim-öğretim planları hazırlanır ve eğitim-öğretim hizmeti hazırlanan planlara göre sunulur. Eğitim hizmetlerinde güven, sorumluluk, katılım ve kalite ön plana alınır. Her öğrenci kendi öğrenme ve gelişim düzeyini izleme sorumluluğu üstlenir.

Her ders ve ünitenin başında öğrencilerin ön öğrenmeleri ve ön bilgileri kontrol edilir, öğrenme eksikleri belirlenir. Tam öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenme riskleri belirlenerek yeni öğrenmelerin önündeki engeller kaldırılır ve eksik öğrenmeler tamamlanır.

Akademik eğitim, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde birbiri ile ilişkili ve bir bütün olarak ele alınır. Her okul kendinden sonra gelen okulun ihtiyaç, beklenti ve taleplerini dikkate alır; okullar öğrencilerin güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanlar konusunda çift yönlü geri bildirim yapar.

Akademik eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürürlükte olan ders programları ve okulların özel olarak hazırladığı programlara göre yürütülür. ENO4 Bütüncül Eğitim Modeline göre akademik eğitim, günlük hayatla ilişkili olarak yürütülür. Okulda ve derslerde öğrenilen bilgi, beceri, değer ve tutumların günlük hayatla ilişkisi kurularak kullanılması sağlanır. Bu bağlamda; "hayat boyu öğrenme" felsefesi benimsenir. Derslerin kazanımlarının gerçekleştirilmesi için çevrenin bütün olanaklarından yararlanılır. Öğrencilerin ders kazanım ve içeriklerine uygun olarak deney, gözlem, inceleme, araştırma yapmaları ve projelerde görev almaları sağlanır.

Her dersle ilgili, dersin öğrenme yöntemi, öğrencilerin ders çalışma becerilerini kullanması, ödev ve projeler, değerlendirme yöntemleri ile ilgili yaklaşımlar belirlenir. Öğrencilerin öğrenme ve gelişim düzeyleri izlenerek geri bildirim yapılır, istenen düzeyde gelişim göstermesi için gerekli önlemler alınır.

Dil Eğitimi

1. Language PLUS + Yabancı Dil Öğretim Programı

ENO4 Bütüncül Eğitim Modelinin en önemli unsurlarından biri de kuşkusuz yabancı dil eğitimidir. 21.yüzyıl içerisinde hızla ilerlerken, artık hepimiz yabancı dil eğitiminin öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimlerine, akademik, sosyal, kültürel ve okul sonrası dönemde ekonomik hayatlarına ne kadar pozitif katkı sağlayacağının bilincindeyiz.

Bu bilinçle ENO4 Bütüncül Eğitim Modeli yabancı dil eğitimi başlığı altında daha sürdürülebilir, ölçülebilir ve daha üretken bir yabancı dil sistemi oluşturarak, alanında uzman akademisyenlerden de destek alarak Language PLUS+ Programını tüm okul kademelerine göre uyarladık.

2. Language PLUS+ Programının Temel Amacı Nedir?

Language Plus+ Programının temel amacı, yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin, öncelikle yabancı dil eğitimine karşı pozitif bir tutum kazanmalarını sağlayarak, anaokullarında dinleme ve konuşma seviyesinde kullandıkları hedef dile, üst sınıflarda okur-yazarlık becerilerini de ekleyerek, öğrendikleri dili günlük ve akademik yaşamlarında etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Diğer bir hedefimiz de ENO4 Bütüncül Eğitim Modelinin uygulandığı okullardan mezun olan öğrencilerimize; yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin hazırlık sınıfı muafiyet sınavlarında başarı kazandırmaktır.

3. Language PLUS+ Programının Temel İlkeleri Nedir?

Yabacı Dil Eğitimi, dört temel beceriye; dinleme, konuşma, okuma ve yazmaya dayalı kazanımların ayrı ayrı belirtildiği bir müfredat ışığında yapılır.

Öğrenilen hedef dili okulda ve okul dışında aktif şekilde kullandırır. Öğrencilerin, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunur.

Öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme yeteneğini geliştirir. Öğrenmeyi kolaylaştıracak sağlıklı ortamlar sağlar. Öğrencinin kendisini öğrenme kaynağı olarak gördüğü, kendi öğrenme sürecini yönettiği ve değerlendirdiği bir sistemi baz alır.

Program içerisinde yer alan iletişim odaklı aktivitelerle öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmelerini sağlar.

Matematik ve Fen gibi farklı branş ve disiplinlerle hedef dilin kullanılmasını sağlayan aktiviteler gerçekleştirir.

Öğrenim sürecini, gelişimi esas alarak ölçer ve değerlendirir.

Her öğrencinin öğrenme tarzının (görsel, işitsel ve kinestetik) ve hızının farklı olabileceğini kabul ederek ders içerisinde farklılaştırılmış eğitim teknikleri uygular.

Communicative Language Teaching (İletişimsel Dil Öğretimi), Project-Based Teaching (Proje Temelli Öğretim), Task-Based Learning (Görev Temelli Öğrenme), CLIL/Content-Based Learning (İçerik Temelli Öğrenme) ve Experience-based Learning (Deneyim Temelli Öğrenme) gibi farklı yaklaşımları müfredat dahilinde uygular.

4. Language PLUS+ Programını Oluşturan Ana Başlıklar Nelerdir? Language PLUS + COMMUNICATION

Öğrencilerin hedef dilde öğrendikleri yapı ve kalıpları, etkin iletişimi arttıracak aktivitelerle yazma ve konuşma olarak üretebilmelerini sağlayacak iletişimsel dil aktivitelerini içerir.

Language PLUS + CULTURE

Öğrencilerin kültürlerarası farkındalığını arttırmak için hedef dili kullanan farklı ülke kültürlerini incelerken, kendi kültürleriyle olan benzerlik ve farklılıkları da görebilecekleri kültürel yabancı dil aktivitelerini içerir.

Language PLUS + LIFE SKILLS

Öğrencilerin öz iletişimini ve kişilerarası iletişimini geliştirecek ve sosyal farkındalığını arttıracak yabancı dil aracılığıyla beceri, düşünme, bilinç, duygu ve karakter eğitimine yönelik aktiviteleri içerir.

Language PLUS + PROJECTS

Öğrenmeyi daha anlamlı ve kalıcı kılmak için tasarlanan, gerçek hayat ile dil eğitimini birleştiren sınıf içi ve sınıf dışı proje bazlı dil aktivitelerini içerir.

Language PLUS + ASSESSMENT

Öğrencilerin öğrendikleri hedef dilde geldikleri noktayı gösterecek gelişim ve sonuç bazlı okul tarafından ve bağımsız uluslararası sınav kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ölçme değerlendirme sistemini içerir.

Karakter Eğitimi

ENO4 Bütüncül Eğitim Modelinin en önemli bileşeni karakter eğitimidir. Karakter eğitimi, öğrencilerimizin kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa yararlı olabilecek iyi bir karaktere sahip olabilmelerini sağlamak için yapılan eğitimdir. Karakter eğitimi; edep, düşünme, bilinç ve duygu eğitiminden oluşur. Karakter eğitimi ile öğrenciler; inançlarına bağlı, ailesini, milletini, vatanını seven, toplumun ortak değerlerini geliştiren, çalışkan, ahlaklı, dürüst ve başarılı birer kişi olarak yetiştirilir.

Karakter eğitimi ile öğrenciler duygularını yöneten, düşünme becerilerine sahip, bilinç düzeyi yüksek, edep yönünden gelişmiş bireyler olarak yetiştirilir. Karakter eğitimi alan bireyler milli ve manevi değerleri, gelenek ve görenekleri öğrenir ve uygular.

İnsanın davranışları ile karakteri arasında doğrudan bir ilişki vardır. İnsan davranışlarını karakter yapısı şekillendirir ve davranışlarına yön verir. Karakter, iyiliğin, ahlakın ve erdemin olgunluğa erişmesi, kişinin ahlaken iyi olanı yapmayı sürdürmesidir. Kişi, iyi olanı biliyorsa, iyi olanı istiyorsa, iyi olanı yapıyorsa ve bunları kişilik haline getirebilmişse iyi bir karaktere sahiptir.

ENO4 Bütüncül Eğitim Modeli'ne göre Karakter Eğitimi; adalet, sabır, dürüstlük, cesaret, cömertlik, yardımlaşma, vefa, hoşgörü, sorumluluk, gibi birbiriyle ilişkili birçok özelliğin planlı olarak öğrencilere kazandırılmasıdır. Karakter eğitimi ile öğrencilere doğru düşünme yöntemleri öğretilir. Düşünme Eğitimi; aklı selim, etik, eleştirel, yenilikçi, özgün ve stratejik düşünme becerilerinden oluşur.

Karakter eğitiminin bir boyutu da bilinç eğitimidir. Bilinç Eğitimi ile insanın kendisini ve çevresini algılaması sağlanır. Bilinç eğitimiyle; okul, estetik, aile, sağlık, kültür, çevre, doğa, vatandaşlık ve tarih bilgisinin anlamlı hale getirilmesine odaklanılır.

Karakter eğitimi, bireyin kendi duygularının farkına varması, hatalarını fark etmesi, iyi ve güçlü yönlerini bilmesi, olumsuz duygularla baş edebilmesini sağlar. Karakter eğitiminin bu boyutu Duygu Eğitimidir. Duygu eğitimi aynı zamanda bireyin karşısındakini anlama, saygı duyma, ilişkileri sağlıklı yönetme gibi becerilerin oluşmasını sağlar.

Edep eğitimi; ferdi edep, mahremiyet edebi, Sevgi ve toplumsal edep ve önemli gün ve geceler edebi eğitimini kapsar. Sevgi ve toplumsal edep de merhamet edebi adalet edebi, sabır edebi, paylaşma ve cömertlik edebi ve vefa edebinden oluşur.

Beceri Eğitimi

ENO4 Bütüncül Eğitim Modelinin bir diğer bileşeni "Beceri Eğitimi" dir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre beceri; "Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet olarak tanımlanmaktadır."10 Beceri eğitimi ile öğrenciler hayat boyu (bugün ve gelecekte) kullanacakları becerilere sahip olurlar.

Son yıllarda toplumun bütün kesimleri, eğitim kurumlarının yetiştirdiği öğrencileri beceri eksikliği yönünden eleştirmektedir. Bu çerçevede öğrencilerin gelecekteki mesleki becerilerinin yanında günlük ve iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip olması Türkiye'nin insan kaynağının geliştirilmesi açısından stratejik önem arz etmektedir. Bu önemden hareketle, ENO4 Bütüncül Eğitim Modeli geleceğin insan kaynağını yetiştirmeyi temel hedef edinmiştir.

Beceri Eğitimi; Günlük Beceri Eğitimi ve Temel Beceri Eğitimi olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

www.eno4.com


Hemen Ara WhatsApp